Regulamin

postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady posługiwania się serwisami internetowymi, których właścicielem jest Niecowiedzy.pl Łukasz Szałkiewicz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Popowicka 100/21, NIP 8942739324.
 2. Przez użyte w treści niniejszego regulaminu wyrażenia rozumie się:
  1. serwis (dobryslownik.pl) — wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem dobryslownik.pl;
  2. platforma kursowa — wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem instytutjezyka.pl;
  3. serwisy — serwis i platforma kursowa;
  4. użytkownik — osoba korzystająca z serwisu lub platformy kursowej;
  5. kursant — osoba korzystająca z platformy kursowej;
  6. formularz rejestracyjny — ankieta, którą wypełnia użytkownik podczas procesu rejestracji w serwisach;
  7. nazwa użytkownika (login) — unikalny identyfikator użytkownika definiowany przez użytkownika podczas procesu rejestracji;
  8. hasło — ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez serwisy w procesie odzyskiwania hasła, służący do logowania się;
  9. logowanie — potwierdzenie tożsamości użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła;
  10. NC — Niecowiedzy.pl Łukasz Szałkiewicz, właściciel serwisów;
  11. konsument — osoba fizyczna dokonująca z NC czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; na potrzeby niniejszego regulaminu za konsumenta uważa się również przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta, tzn. osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  12. użytkownik zarejestrowany — użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, zawierając tym samym umowę z NC, posiadający dostęp do szerszej zawartości serwisów; to osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego);
  13. profil użytkownika — zestaw danych użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji;
  14. panel użytkownika — podstrona serwisu, w ramach której użytkownik zarejestrowany ma możliwość m.in. kontrolować stan swojego dostępu do serwisu, pobierać faktury, dokonywać zmian adresu e-mail i hasła służących do logowania się w serwisie;
  15. pytanie językowe — pytanie od użytkownika zarejestrowanego, zadane przez specjalny formularz umieszczony na stronach serwisu; użytkownik zarejestrowany ma prawo do otrzymania odpowiedzi na warunkach opisanych w dalszej części regulaminu.
 3. Wszystkie ceny podawane przez NC wyrażone są w polskiej walucie i są cenami całkowitymi (nie dotyczy ich podatek VAT).
 4. O ile nie zaznaczono inaczej, serwisy oraz ich zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody NC i jedynie we wskazanym zakresie.

korzystanie z serwisu

cz. 1

 1. Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do pewnych części lub informacji może być odpłatny.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług i produktów oferowanych za pośrednictwem serwisu użytkownik zobowiązany jest przyjąć do wiadomości i zaakceptować warunki niniejszego regulaminu.
 3. Dostępność do części odpłatnych serwisu następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.
 4. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub anulowania danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika i jego danych.
  1. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
  2. Pliki cookie wykorzystywane są w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisie, w celu dostosowania wyglądu serwisu do preferencji i historii przeglądania użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
  3. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera oraz dla serwisu.
 5. Korzystanie z większości zasobów serwisu (w szczególności z części płatnej) wymaga logowania.

cz. 2

 1. Rejestracja użytkownika obejmuje:
  1. zaakceptowanie warunków regulaminu,
  2. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego,
  3. potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez serwis po otrzymaniu płatności.
 2. Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do serwisu po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.
  1. Zarejestrowany użytkownik może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w profilu użytkownika (z wyjątkiem loginu).
 3. Przesyłając formularz rejestracyjny, użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 4. NC zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.
 5. NC zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych części serwisu. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu regulaminu.
 6. W przypadku ponownego naruszenia regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta, a użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do serwisu.
 7. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu użytkownika do serwisu, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.
 8. Użytkownik zarejestrowany po upłynięciu okresu, na który wykupił pełny dostęp do treści serwisu, traci dostęp do pewnych treści, funkcji i udogodnień, ale jego konto i login pozostają aktywne (może logować się do swojego panelu użytkownika).

cz. 3

 1. NC zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione, i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo NC do przetwarzania danych użytkownika w celach marketingowych, w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
 3. Niezależnie od powyższych postanowień użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez NC wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z NC w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.
 4. Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników serwisu, wysyłając przez formularz kontaktowy (link do niego znajduje się w dolnej stopce serwisu) list z tematem „konto w serwisie” o treści: „Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników serwisu dobryslownik.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, jestem świadomy, że nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz że usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych części serwisu”.

cz. 4 komentowanie

 1. Redaktorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści. Zobowiązani są jednocześnie do ich nadzorowania.
 2. Użytkownik nie może umieszczać w komentarzach wpisów, które
  1. zawierają jakiekolwiek treści niezgodne z obowiązującym prawem RP, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność,
  2. naruszają cudze prawa autorskie.
 3. Użytkownik nie powinien spamować w komentarzach (o tym, czy dana wypowiedź jest spamem, ostatecznie decydują redaktorzy). Dlatego:
  1. nie powinien pytać o to, o co powinien pytać przez funkcję „pytań językowych”,
  2. nie powinien umieszczać niezamówionej informacji handlowej,
  3. nie powinien umieszczać treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
  4. nie powinien powtarzać rzeczy, które są wyjaśnione w treści haseł lub w komentarzach (chyba że ma dalsze wątpliwości),
  5. nie powinien prowadzić niemerytorycznych i niezgodnych z tematyką serwisu dyskusji („o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą”).
 4. Redaktorzy mają prawo decydować, które komentarze mają być wyświetlane jako publiczne, a które tylko w zamkniętej części serwisu.
 5. Redaktorzy mają prawo usuwać komentarze bez podania przyczyny.
 6. Komentarze użytkowników wyświetlają się podpisane ich imieniem i nazwiskiem. Redaktorzy Dobrego słownika nie chcą rozmawiać z anonimowymi ludźmi, bo sami nie są anonimowi.

cz. 5 zgłaszanie poprawek i sugestii do treści słownika

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać poprawki i sugestie dotyczące treści haseł w słowniku na dwa podstawowe sposoby:
  1. przez zgłoszenie brakującego hasła, do czego służy specjalny formularz, do którego link umieszczony jest na stronie wyników;
  2. przez zgłoszenie poprawki do treści strony hasła, do czego służy specjalny formularz, do którego link umieszczony jest na stronie hasła.
 2. Redaktorzy serwisu nie są zobowiązani do wprowadzania treści sugestii lub poprawek otrzymywanych od użytkowników.

cz. 6 pytania językowe i odpowiedzi na nie

 1. Zarejestrowani użytkownicy mają prawo do zadania określonej liczby pytań językowych.
 2. W przypadku dostępu abonamentowego liczba pytań językowych rozliczana jest w okresach miesięcznych,
  1. za datę zakończenia danej puli pytań przyjmuje się ten dzień w kolejnym miesiącu, który wypada przed dniem równym co do daty dniowi rozpoczęcia użytkowania pierwszej puli pytań w danym okresie abonamentowym;
  2. jeśli w kolejnym miesiącu nie ma dnia równego co do daty, wtedy za datę zakończenia danej puli pytań przyjmuje się ostatni dzień miesiąca;
  3. na przykład: jeśli początkową datą jest 17 marca, to kolejne pule pytań tracą ważność z końcem 16. każdego kolejnego miesiąca; jeśli początkową datą jest 31 października, to kolejne pule pytań tracą ważność z końcem: 30 listopada (w listopadzie nie ma dnia 31., więc z końcem miesiąca), 30 grudnia (dzień przed odpowiadającym 31.), 30 stycznia (dzień przed odpowiadającym 31.), 28 lutego (w lutym nie ma dnia 31., więc z końcem miesiąca), 30 marca (dzień przed odpowiadającym 31.) itd.;
  4. niewykorzystane pytania w jednym okresie nie przechodzą na okres następny.
 3. W przypadku wykupienia pojedynczych pytań (też puli takich pytań) każde takie pytanie można zadać do 3 miesięcy od dnia zakupu.
 4. Pytania językowe mogą być zadawane z czasową gwarancją odpowiedzi,
  1. termin odpowiedzi oblicza się bez uwzględniania wypadających w tym czasie weekendów lub świąt;
  2. termin odpowiedzi oblicza się zatem wyłącznie z uwzględnieniem dni roboczych, przed które rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Wyłączenia:
  1. usługa pytań językowych nie dotyczy etymologii (żadnych nazw);
  2. usługa pytań językowych dotyczy języka polskiego, zatem nie dotyczy kwestii stricte tłumaczeniowych (nie jesteśmy biurem tłumaczeń, nie oceniamy poprawności tłumaczeń), nie gwarantujemy odpowiedzi na pytania dotyczące języków obcych;
  3. usługa pytań językowych nie dotyczy odrabiania za użytkownika szkolnych lub akademickich prac domowych;
  4. jeśli pytanie językowe dotyczy kwestii terminologicznych, odpowiedź na nie może dotyczyć wyłącznie oceny z punktu widzenia języka, a nie danej nauki;
  5. zgłaszane pytania powinny dotyczyć konkretnych problemów językowych, a nie ogólnej korekty fragmentów tekstów, zasadą jest: jedno pytanie — jeden problem; nie należy więc zgłaszać całych tekstów do poprawy (natomiast można zgłaszać jakieś problematyczne frazy czy zdania, które przydałoby się lepiej ująć, napisać itp.).
 6. Użytkownik zarejestrowany zadaje za jednym razem jedno pytanie językowe.
  1. jeśli użytkownik zada na raz więcej niż jedno pytanie, wtedy redaktor odpowiadający ma prawo wybrać, na które pytanie odpowiada.
 7. Redaktorzy mają prawo udostępniać treść pytań językowych i odpowiedzi na nie (po ewentualnej ich modyfikacji) w płatnej lub ogólnodostępnej części serwisu lub na dowolnym innym polu eksploatacji. Udostępnianie takie odbywa się bez podawania personaliów osoby zadającej pytanie językowe (chyba że wyrazi ona na to zgodę).

korzystanie z platformy kursowej

 1. NC korzysta z platformy Publigo do sprzedaży i korzystania z kursów. Jej właścicielem jest NEURE Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 55/G, 62-020 Swarzędz, NIP: 7773382467, KRS: 0000934660.
 2. Chcąc zapewnić sobie możliwość korzystania z kursu w ramach platformy kursowej, kursant wypełnia formularz, w którym podaje dane niezbędne do zawarcia umowy i składa oświadczenie poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, a następnie klika w przycisk potwierdzający. Po kliknięciu w przycisk potwierdzający tworzone jest dla kursanta indywidualne konto pozwalające na korzystanie z platformy kursowej, a na podany przez niego w formularzu adres e-mail wysyłana jest wiadomość z instrukcją logowania do tego konta.
 3. Płatności wnoszone w związku z zawieranymi umowami obsługiwane są przez zewnętrznego operatora Przelewy24. Dane płatnicze kursant podaje bezpośrednio na stronie internetowej operatora płatności; NC nie ma wglądu do podawanych przez niego danych płatniczych, takich jak numer karty, data ważności, kod CCV itp. Każda płatność dokumentowana jest fakturą doręczaną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Dostęp do kursu udzielany jest na czas oznaczony, co oznacza, że po uiszczeniu jednorazowej opłaty kursant uzyskuje ograniczony w czasie dostęp do kursu.

zobowiązania użytkownika

 1. Korzystając z serwisów, użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania serwisów będą udostępnione na stronach serwisów i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 5. Użytkownik powinien informować NC o zmianach danych przekazanych NC w trakcie rejestracji (może to robić przez zmiany w swoim panelu użytkownika).

odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) użytkownik będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1. NC dokona zwrotu wpłaconych kwot niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć za pomocą formularza kontaktowego (link do niego znajduje się w dolnej stopce serwisu), wybierając temat „oferta i zakup”.
  1. Oświadczenie to może przyjąć następującą postać: Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: [nazwa usługi], [data zawarcia umowy], [imię i nazwisko konsumenta], [adres konsumenta], [data oświadczenia].
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Uprawnienie, o którym mowa w punkcie 1., wyłączone jest w przypadku, gdy użytkownik rozpoczął korzystanie z usługi przed terminem wskazanym w punkcie 1.
  1. Artykuł 38 ustęp 13 wzmiankowanej w punkcie 1. ustawy mówi: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (...) 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy”.

reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisów

 1. NC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisów, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez użytkowników.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału, przysługuje użytkownikowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisów.
 3. W trakcie korzystania z serwisów użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NC o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisów oraz o niewłaściwej jakości usług.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisów użytkownik może zgłaszać przez formularz kontaktowy (link do niego znajduje się w dolnej stopce serwisu), wybierając temat „problemy techniczne”.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisów. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym NC niezwłocznie powiadamia użytkownika.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez NC w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od daty jej złożenia.
 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do NC.
 8. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisów. O wynikach rozpatrzenia reklamacji NC niezwłocznie poinformuje użytkownika.
 9. Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów, NC wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji. Okresu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.
  1. W przypadku nieuzupełnienia braków, o których mowa powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym NC niezwłocznie powiadamia reklamującego.
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

zastrzeżenia prawne

 1. NC nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach serwisów w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z serwisów odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika i koszt związany z połączeniem użytkownika z serwisem. NC nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów serwisów oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 3. NC zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisów, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu serwisów.
 4. NC zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków użytkowników.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez NC umieszczonych przez niego treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. zrzut ekranu) dostępnej dla ogółu osób korzystających z serwisów, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisów, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisów w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisów i promocji ich działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela panelu użytkownika.
 6. NC uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania serwisów bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich opłaconych dostępów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu dostępu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych użytkowników. W tym ostatnim przypadku NC zobowiązany jest do proporcjonalnego zwrotu płatności otrzymanych od zarejestrowanych użytkowników.
 7. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów oraz jakiekolwiek inne informacje zawarte w serwisach nie są oficjalnym stanowiskiem NC, chyba że zostało to inaczej oznaczone.
 8. NC nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez użytkowników na stronach serwisów oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą NC, w szczególności naruszenie przez użytkowników praw osób trzecich, jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 9. NC nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą serwisów informacji własnych.
 11. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w serwisach podlegają ochronie.

ochrona danych osobowych

 1. Przesyłanie do NC przez serwisy zgłoszenia rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.
 2. Zebrane dane osobowe są administrowane przez NC lub podmiot działający na rzecz NC i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych NC.
 4. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016).
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

zastrzeżenia techniczne

 1. Korzystanie z serwisów możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowej obsługująca standard CSS3 wraz z włączoną obsługą JavaScript,
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 320x480 pikseli.
 2. NC nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. NC nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od NC, może on czasowo ograniczyć dostęp do serwisów przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku NC nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności serwisów.

postanowienia końcowe

 1. Zarejestrowani użytkownicy serwisów wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu wprowadzane przez NC będą zamieszczane w serwisach.
 3. Zmiany w regulaminie są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w serwisach dla pozostałych użytkowników.
 4. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Prawa i obowiązki użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody NC.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NC a użytkownikiem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NC a użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NC.
 8. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

ostatnia modyfikacja

 1. Ostatnia modyfikacja: 15 listopada 2023.
  1. wprowadzono informacje dotyczące platformy kursowej