bibliografia

Jak cytować Dobry słownik

Autorów publikacji powołujących się na Dobry słownik prosimy o korzystanie w tekście swojej publikacji ze skrótowca DS oraz cytowanie następującego artykułu:

Artur Czesak, Łukasz Szałkiewicz, Sebastian Żurowski, Dobry słownik jako nowy typ słownika języka polskiego, „Prace Filologiczne” 2017, t. 71, s. 75–87.

Książki
 1. Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, 2000
 2. Mały słownik synonimów, Piotr Żmigrodzki, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1997
 3. Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, J. Podracki, Świat Książki, 2005
 4. Pisownia słownictwa religijnego, R. Przybylska, W. Przyczyna, 2011
 5. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, K. Rymut, IJP PAN, 1992–1994
 6. Słownik synonimów i antonimów, M. Pawlus, B. Gajewska, Park, 1997
 7. Słownik wyrazów kłopotliwych, M. Bańko, M. Krajewska, PWN, 2002
 8. Szkolny słownik synonimów, W. Cienkowski, Grafpunkt, 1993
 9. Teraz biologia, cz. 1–5, red. W. Lewiński, 2013
 10. Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, 2016, 2010 (2006)
 11. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, 2012, 2006 (2004)
 12. Wykłady z polskiej fleksji, M. Bańko, PWN, 2005
 13. Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, M. Bańko, Wydział Polonistyki UW, 2001

Artykuły
 1. Bańko Mirosław, Dlaczego wow?, w: Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, red. G. Dąbkowski, Warszawa, s. 9–21, 2008
 2. Bąba Stanisław, Nie wymyślić prochu, w: Język Polski LXXII, z. 4–5, s. 378–380, 1992
 3. Breza Edward, Miszmasz, nie: misz-masz, Język Polski LXXII, z. 4–5, s. 374–375, 1992
 4. Brocki Zygmunt, Kilka dodatków do okrętu, Język Polski XLVII, z. 5, s. 379–385
 5. Dąbrowska Anna, Eufemizmy mowy potocznej, w: Język a Kultura, t. 5, Potoczność w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz i F. Nieckula, s. 119–178, 1992
 6. Deptuła Izabela, Polskie przyimki wielosegmentowe z argumentem osobowym, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska LVIII. Językoznawstwo, Toruń, s. 23–71, 2003
 7. Kołodziejek Ewa, „Czy growy jest morowy”? Nowe słowa w polszczyźnie a kryteria poprawności językowej, (w:) Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, s. 341–347, 2010
 8. Krawczuk Marcin, O piśmiennictwie etiopskim w języku gyyz, w: Literatura na Świecie, z. 7/8, s. 245–271, 2014
 9. Michalski Marcin, Polska transkrypcja uproszczona dla języka arabskiego — między teorią a praktyką, Przegląd Orientalistyczny, numer 3, s. 125–137, 2014
 10. Miodek Jan, Orzechowski Kazimierz, Leksykografom do sztambucha, w: Język Polski LXXII, z. 4–5, s. 376–378, 1992
 11. Saloni Zygmunt, O podrzędnym mianowniku przyrzeczownikowym w języku polskim, w: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego, red. A. Moroz, M. Wiśniewski, Toruń, s. 55–65, 2004
 12. Tambor Jolanta, Kazach czy Kazachstańczyk. Przyczynek do nazw narodowości i nazw obywateli państw, w: Język w przestrzeni społecznej, Opole, s. 361–367, 2002
 13. Wesołowska Danuta, Dlaczego się odchudzamy?, w: Język Polski XLVII, z. 5, s. 340–346, 1967
 14. Witorska Alicja, Czym jest tiret?, w: Język Polski XCIV, z. 4, s. 303–313, 2014
 15. Wołk Mariola, Wokół wyrażenia jedyny i jego zanegowanej postaci, w: Język Polski XCIV, z. 4, s. 314–321, 2014
 16. Żmigrodzki Piotr, Kłopotliwe derby, w: Język Polski LXIX, z. 3–5, s. 186–190, 1989
 17. Żmigrodzki Piotr, Derby nadal kłopotliwe, w: Język Polski LXXIX, z. 4, s. 312–313, 1999

Strony internetowe
 1. sjp.pl — formy odmiany wyrazów o ponad sześciu formach, do których nie jest przypisany certyfikat odmiany, pochodzą z tej strony
 2. nkjp.pl (Narodowy Korpus Języka Polskiego)
 3. books.google.com/?hl=pl (wyszukiwarka książek)
 4. encyklopedialesna.pl (Encyklopedia Leśna)
 5. wikipedia.pl (polska Wikipedia)
 6. encyklopedia.pwn.pl (elektroniczne wydanie encyklopedii PWN)
 7. approval.uw.edu.pl (APPROVAL — Adaptation, Perception and Reception of Verbal Loans)

Wymowa
 1. Bartmińska I., Bartmiński J., Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, 1997
 2. Dukiewicz L., Sawicka I., Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, 1995
 3. Dunaj B., Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 2006, nr 3, s. 161-172
 4. Hertmanowicz-Brzoza M., Słownik wymowy. Postacie, nazwy, terminy historyczne, 2000
 5. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, 2009
 6. Klemensiewicz Z., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, 1994
 7. Lorenc A., Diagnozowanie normy wymawianiowej, „Logopedia” 2013, t. 42, s. 63-87
 8. Madejowa M., Zasady poprawnej wymowy polskiej (w zakresie samogłosek nosowych i grup spółgłoskowych) i ich przydatność w procesie edukacji szkolnej, „Język Polski” 1992, nr 2-3, s. 187-198
 9. Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, 2008
 10. Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, red. W. Lubaś, S. Urbańczyk, 1990
 11. Słownik wymowy polskiej PWN, red. M. Karaś, M. Madejowa, 1977
 12. Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, 1980
 13. Wierzchowska B., Wymowa polska, 1981
 14. Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, 1997
Internetowe źródła nasłuchu
 1. youtube.com
 2. forvo.com
 3. rightpronunciation.com